Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Z historie > Historie > Srovnávací časový přehled

Srovnávací časový přehled

 • 1197 – 1230 vláda Pře mysla Otakara I.
 • 1346 – 1378 vláda Karla IV.
 • 1378 – 1419 vláda Václava IV.
 • 1419 – 1434 husitské revoluční hnutí
 • doba bezvládí po smrti Albrechta II. Rakouského
 • 1516 – 1526 vláda Ludvíka Jagellonského
 • 1526 nástup Habsburků na český trůn
 • 1526- 1564 Ferdinand I.
 • 1564 – 1576 Maxmilián II
 • 1576 – 1612 Rudolf II.
 • 1618 – 1620 stavovské povstání
 • 1620 bitva na Bílé hoře
 • 1618- 1648 třicetiletá válka
 • 1620 – 1637 vláda Ferdinanda II.
 • 1637 – 1657 vláda Ferdinanda III.
 • 1657 – 1705 vláda Leopolda I.
 • 1205 první historická zpráva o Netvořicích
 • 1350 první zpráva o farním kostele, vlastníkem Netvořic Dobeš
 • 1393 vlastníkem Netvořic Mikuláš z Temeřic
 • 1400 vlastníkem Petr z Netvořic
 • 1429 vlastníkem Chval z Chotče
 • 1443 Svatomír a Nedamír, počátek rodu Netvorských
 • 1521 Netvořice poprvé povýšeny na Městečko
 • dědí je Jan a Přibík Netvorští
 • 1527 umírá Jan Netvorský, část Netvořic dědí Jan Řepa z Neveklova, po Přibíkovi dědí část Netvořic Albrecht Netvorský
 • 1555 v kostele nová křtitelnice od kněze Stanislava
 • 1573 potom ci Jana Řepy prodávají část Netvořic Bernardu Hodějovskému
 • 1600 Albrechtův syn Aleš (Alexius) Netvorský regentem panství konopišťského (+1602)
 • synové Alešovi:
  - Jan – usazen na Jablonné
  - Přibík – prodává část Netvořic Michnovi z Vacínova, majetek Hodějovskýc h zabaven, získává Valdštejn, prodává Michnovi z Vacínova
 • 1623 Netvořice spojeny pod jedním majitelem Michnou z Vacínova
 • 1624 vzpoura netvořického obyvatelstva proti násilné rekatolizaci
 • 1654 v Netvořicích 35 stavení
 • 1669 založena matrika za kněze Blažej e Nynka Holického
 • 1673 Michnové prodávají svůj majetek Sizendorfům
 • 1683 porážka Turků u Vídně
 • 1705 – 1711 vláda Josefa I.
 • 1711 – 1740 vláda Karla VI.
 • 1740 – 1780 vláda Marie Terezie
 • 1780 – 1790 vláda Josefa II.
 • 1790 – 1792 vláda Leopolda II.
 • 1792 – 1835 vláda Františka II.
 • 1835 – 1848 vláda Ferdinanda V. Dobrotivého
 • 1848 revoluční rok v Evropě
 • 1848 nástup Františka Josefa I. na rakouský trůn (vládl 1848 až 1916)
 • 1866 rakousko – pruská válka
 • 1683 Netvořice se stávají majetkem Svatovítské kapituly
 • za vlády Leopolda I. Netvořice podruhé povýšeny na městečko
 • 1713 zřízena netvořická radnice
 • 1717 umírá na Jablonné Václav Ferdinand Netvorský
 • 1729 Jan Netvorský prodává Jablonnou
 • rod Netvorských opouští náš kraj
 • v polovině 18. Století kostel přestavěn do dnešní podoby
 • 1787 v Netvořicích 79 č.p., škola již uváděna pod č.p. 16
 • na přelomu 18. a19.století působil v letech 1786 až 1830 na škole Josef Lemoch
  1825 velký požár zničil část Netvořic, včetně kostela a školy, v Netvořicích odepření roboty, ustavení Národní gardy,  94 č.p.
 • 1854 nar. Antonín Mottl
 • 1859 narozena L.Grossmannová Brodská
 • 1862 Živnostenské společenství
 • 1869 otevření poštovního úřadu
 • 1870 zřízení četnické stanice
 • 1875 v Netvořicích 93 č.p. a 870 obyvatel
 • 1882 založení Spolku hasičů
 • 1883 zřízení hasičské zbrojnice
 • 1890 873 obyvatel