Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Úřad městyse > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na úřadě městyse Mírové náměstí 19, 257 44 Netvořice v úředních dnech a hodinách:

  pondělí               8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  středa                 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 2. Telefonické podání: pevná linka - 317 789 203
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti můžetedoručit elektronicky na adresu info@netvorice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Mírové náměstí 19, 257 44 Netvořice, případně faxem na číslo 317 789 203.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:  jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Příjem žádostí a způsob podání

 • Osobní podání: na úřadu městyse Mírové náměstí 19, 257 44 Netvořice v úředních dnech a hodinách:

pondělí:     8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
středa:       8:00  - 12:00, 13:00 - 17:00

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na úřadu městyse v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 1. Osobní podání: na úřadu městyse Mírové náměstí 19, 257 44 Netvořice v úředních dnech a hodinách:

  pondělí               8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  středa                  8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 2. Telefonické podání: pevná linka - 317 789 203
 3. Formulář písemné žádosti můžete doručit elektronicky na adresu info@netvorice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Úřad městyse, Mírové náměstí 19, 257 44 Netvořice

Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • úřad městase - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že úřad městyse není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí úřadu městyse
Opravné prostředky se podávají prostřednictvím úřadu městyse, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů městyse
Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady městyse učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny úřadu městyse, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady nebo zastupitelstva městyse v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Ministerstvu vnitra či krajskému úřadu.

3. Soudní přezkoumání
Došlo-li rozhodnutím úřadu městyse či jiného orgánu městyse ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
Plošná inzerce v časopise Netvořický zpravodaj vč. DPH: formát A4 = 968,-Kč
formát A5 = 484,-Kč
formát A6 = 242,-Kč
ostatní náklady dle skutečně  vynaložených nákladů
Výtisk a fotokopie černobílá A4 jednostranně vč. DPH: 3,00 Kč
Výtisk a fotokopie černobílá A4 oboustranně vč. DPH: 4,00 Kč
Výtisk a fotokopie černobílá A3 jednostranně vč. DPH: 5,00 Kč
Výtisk a fotokopie černobílá A3 oboustranně vč. DPH: 6,00 Kč
Práce s archivními materiály **
Osobní náklady za práci zaměstnance OÚ 100 Kč/hod.
** dle sazebníku služeb a výkonů posk. arch. ČR  

 Formuláře