Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Muzeum > Muzeum městyse

Městské muzeum

 

 

Kontakt                                                                      Korespondenční adresa

 

Městské muzeum Netvořice                                  Městské muzeum Netvořice

Muzejní 46                                                                 Městys Netvořice

257 44  Netvořice                                                     Mírové náměstí 19

.                                                                                   257 44  Netvořice 

 

 

mob.: 420 724 880 713

e-mail: mestskemuzeum@netvorice.cz

web: www.netvorice.cz

 

Otevírací doba

květen, září

 pá

10:00 - 15:00
so

10:00 - 17:00

ne

10:00 - 16:00

 

červen, červenec, srpen

čt, pá

10:00 – 15:00

so

10:00 - 17:00

ne

10:00 – 16:00

Ve státní a církevní svátky jako v neděli

 

Vstupné

dospělí

20,-

děti a důchodci

10,-

žáci MŠ a ZŠ Netvořice, držitelé ZTP, členové AMG

zdarma

 

      Mimo uvedenou otevírací dobu je možné muzeum navštívit po předchozí domluvě na uvedeném tel. čísle nebo mailové adrese.

_________________________________________________________________

Výroční zpráva Městského muzea v Netvořících     

 za rok 2012

 

 Statut Městského muzea: 

     Na zasedání zastupitelstva městyse 12. 12. 2012  byl doplněn a upraven Statut Městského muzea v Netvořicích (platný od 1. 1. 2009). Jeho celé znění je možné si přečíst na webových stránkách muzea.

 

Knihovna:

     V roce 2012 bylo zapsáno 23 přírůstků. Knihovna obsahuje nyní 1334 titulů. Knihy zapsané do příruční knihovny pocházejí z darů.

 

Muzejní sbírky:

     V průběhu roku 2012 byly zapsány všechny zinventarizované předměty z oborové sbírky Numizmatika do Centrální evidence sbírek ministerstva kultury ČR. Došlo také k aktuální úpravě údajů a aktualizaci evidence sbírek Městského muzea v CES.

 

Prezentace:

      Městské muzeum se podílelo zápůjčkou dvou kusů Týnecké kameniny na vánoční výstavě Betlémů Podblanického muzea, která trvala do ledna 2012.

      V průběhu roku byly zpřístupněny a zoptimalizovány webové stránky Městského muzea a fungují jako součást nových webových stránek městyse Netvořice.

      Pravidelně byla obměňována vývěsní skříňka v prostoru autobusové zastávky, kde je možné se dozvědět o aktuálním dění v muzeu nebo v jiných kulturních zařízeních regionu. Zvlášť sledované jsou obrázky z návštěvy dětí mateřských nebo základních škol.

      Městské muzeum pravidelně přispívá do Zpravodaje Netvořicka.

 

Návštěvnost:

     V roce 2011 navštívilo muzeum celkem 417 zájemců, z toho 218 platících. Návštěvu samotných výstav bez prohlídky muzea využilo 56 lidí.

     Byly učiněny  3 badatelské návštěvy a 2 výpůjčky.

 

Spolupráce s Mateřskou a Základní školou:

     Také v roce 2012 pokračovala úspěšně započatá spolupráce s místní mateřskou a základní školou. Děti z předškolní třídy MŠ chodí na prohlídku muzea již pravidelně a muzeum navštívily také děti ze školní družiny.  Děti ze základní školy si přišly zejména prohlédnout vzpomínkovou výstavu k 70. výročí vystěhování Netvořicka za 2. světové války.

 

Akce muzea:

     V rámci cyklu „Ohlédnutí“ vzpomínková výstava k 70. výročí nuceného vystěhování Netvořicka za 2. světové války.

     Výstava k 130. Výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Netvořicích.

 

 

 

V Netvořících  25. února 2013                                             Helena Karešová

 

_____________________________________________________________________________________

 

Historie muzea

Muzeum vzniklo zásluhou Muzejního spolku pro zachování památek Netvořic a    okolí, jehož ustavující schůze se konala 1. listopadu 1919. Koncem roku 1922 měl Muzejní spolek 126 členů. Hlavními podporovateli vznikajícího muzea byla netvořická obec a pražský „Spolek rodáků z Netvořic a okolí“. Základ sbírek tvořily většinou dary od členů Spolku rodáků. V roce 1924 přidělilo obecní zastupitelstvo muzeu a jeho rozrůstajícím se sbírkám domek se zahrádkou v prostoru bývalého panského dvora. Ten byl v roce 1931 rozšířen a přibylo také patro. Tím dostala budova muzea dnešní podobu.

Do začátku 2. světové války pracovali členové Muzejního spolku na zušlechťování a doplňování sbírek, především se podařilo získat ojedinělou sbírku výrobků zaniklé manufaktury na kameninu v Týnci nad Sázavou. Tato činnost byla násilně přerušena okupací a následným nuceným vystěhováním Netvořicka. Muzejní sbírky byly převezeny ve spěchu do Benešova. Po konci války s návratem vysídlených Netvořáků začal opět pracovat Muzejní spolek. Jeho zásluhou se v roce 1947 většina muzejních exponátů vrátila zpět. V roce 1952 po zastavení činnosti spolku přešla správa muzea pod netvořickou obec.

V devadesátých letech minulého století začlo docházet k postupné rekonstrukci budovy muzea a lepšímu uspořádání sbírek. Byla také obnovena činnost rodáckého spolku, který znovuvznikl pod jménem „Spolek rodáků a přátel muzea v Netvořících“.

 

 

Budova Městského muzea z 50. let 20. stol.

(Sbírka fotodokumentace, Měst. Muzeum Netvořice)

 

 

 

Týnecká kamenina

 

Pohled do sbírek Týnecké kameniny (Sbírka fotodokumentace, Měst. muzeum Netvořice)

 

Tato stálá  expozice je tvořena sbírkou unikátní kameniny z blízké továrny  v Týnci nad Sázavou. Jsou v ní vystaveny nejen samotné výrobky jako talíře, mísy, kachle apod., ale také informace o týnecké manufaktuře a jejích majitelích. O získání unikátní kameniny pro muzeum se zasloužili především členové Muzejního spolku a Spolku rodáků z Netvořic ve 20. a 30. letech dvacátého století.

 

 

Něco z historie manufaktury v Týnci nad Sázavou

K započetí výroby kameniny přispěla především ve druhé polovině 18. století snaha po hospodářské soběstačnosti a Josefem II. vydané patenty o zrušení nevolnictví a možnosti vykoupení se z roboty. Toho využil majitel velkostatku Konopiště František Josef hrabě z Vrtby a v roce 1793 založil v týneckém zámku a ve staveních náležících pivovaru, které patřily ke konopišťskému panství, továrnu na výrobu jemné kameniny. Továrna začala prosperovat a proto byla v roce 1812 v blízkosti týneckého hradu postavena nová jednopatrová budova. Kvalitu a úspěšnost výrobků jasně dokládá  účast na několika průmyslových výstavách v Praze i ve Vídni.

Bohužel v polovině 19. století se začala projevovat malá rentabilita výroby způsobená především drahou dopravou surovin, stoupajícími cenami dřeva a dopravními překážkami. Tak nastal rychlý úpadek, který vedl až k zastavení výroby v roce 1866.

 

 

 

 

Původní a současná podoba týnecké manufaktury

 

 

 _______________________________________________________________________________________

Statut

Městského muzea v Netvořicích

 

 

§1

Úvodní ustanovení

 

1)   Statut Městského muzea Netvořice (dále jen muzeum) je schválen na  základě usnesení zastupitelstva městyse č. 5 ze dne 18. prosince 2008 s účinností 1. ledna 2009 a doplněn usnesením městyse č. 6 ze dne 12. prosince 2012 s účinností od 1. ledna 2013.

2)   Muzeum je organizačně začleněno do struktury Úřadu městyse Netvořice. Veškerý movitý a nemovitý majetek a sbírkový fond je majetkem městyse Netvořice.

3)   Zřizovatelem a provozovatelem muzea je městys Netvořice, Mírové náměstí 19, IČO: 232360.

4)   Vůči muzeu plní úkoly zřizovatele rada městyse Netvořice.

5)   Sídlem muzea jsou Netvořice, Muzejní ulice č. 46. Budova je majetkem Městyse Netvořice.

6)   Budova muzea, pozemky pod muzeem a ani muzejní sbírky nesmí být dány v zástavu – jsou ve výlučném vlastnictví městyse Netvořice a patří všem občanům Netvořic a budoucím generacím netvořických občanů.

 

§2

Účel a předmět hlavní činnosti

 

1)   Činnost Muzea je vymezena příslušnými právními normami:

       a) zákonem č. 122/2000 Sb. O ochraně sbírek muzejní povahy a ozměně  některýchzákonů i ve znění novel.

       b) vyhláškou č. 275 Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., (viz. a)

       c) předpisy vydanými městysem.

2)   Muzeum získává, shromažďuje, uchovává, eviduje, odborně vystavuje a zpracovává sbírky k dokumentačnímu, propagačnímu a kulturně výchovnému účelu. Zvláštní důraz je kladen na zaznamenání kulturního, společenského, stavebně-urbanistického a historického rozvoje Městyse a spádových osad pro budoucí generace.

3)    Průvodcovská činnost v muzeu.

4)    Reprezentace a propagace městyse Netvořice

5)    Prezentace činnosti formou výstav spolu s doprovodnými akcemi a materiály.

6)    Publikování v regionálním tisku, popularizace výsledků práce formou výstav a kulturních akcí.

 

§3

Organizační začlenění

1)    Muzeum není samostatnou organizací s právní subjektivitou, nemůže vystupovat v právních vztazích svým jménem a podléhá zcela radě městyse, která za provoz a činnost muzea zodpovídá zastupitelstvu městyse.

2)    Za činnost muzea odpovídá radě městyse správce muzea, kterého schvaluje zastupitelstvo městyse. Správce muzea je zaměstnancem městyse Netvořice.

3)    Správce je přímo podřízen radě městyse, konkrétně starostovi, který vykonává exekutivní pravomoc rady v Muzeu.

 

§4

Inventury

1)    Inventury bude provádět inventarizační komise  a přihlížejícím bude vždy osoba s hmotnou zodpovědností za muzeum. Výsledky všech inventur předá radě městyse do 21 dnů po ukončení inventury.

2)   1x ročně bude provedena inventura movitého majetku (vybavení Muzea). Současně s touto inventurou proběhne kontrola stavu budov a pozemků muzea.

Písemný zápis z inventury bude předložen zastupitelstvu ke schválení do 20. února následujícího roku.

3)   1x ročně bude provedena inventura 20 náhodně vybraných sbírkových předmětů inventarizační komisí.

4)   Minimálně 1x za 10 let bude provedena generální inventura celého sbírkového fondu.

5)   Generální inventura sbírek a movitého majetku bude ještě provedena vždy:

      a) pokud dojde k loupežnému napadení muzea, požáru, zcizení některých sbírkových předmětů nebo jiné skutečnosti, které opravňují k domněnce, že by stávajícísprávce nemohl i nadále nést za sbírky, nemovitý a movitý majetek plnou hmotnou zodpovědnost.

      b) Rada městyse může rozhodnout o neohlášené kontrole sbírkového fondu.

 

§5

Správce muzea

1)   Za činnost muzea odpovídá správce muzea radě městyse, správce muzea je zaměstnancem městyse. Správce muzea také odpovídá za další případné zaměstnance zřizovatele, kteří se podílejí na činnosti muzea. Činnost, povinnosti a odpovědnost správce muzea je podrobně popsána v pracovní náplni, která tvoří nedílnou součast pracovní smlouvy.

2)  Správce muzea má nedělitelnou zodpovědnost za sbírkový fond a movitý majetek muzea.

3)  Správce muzea navrhuje radě městyse:

    - opatření na ochranu, restaurování a evidenci sbírkového fondu,

    - nákup přírůstků do sbírkového fondu,

   - účast na grantech,

   - opravy budovy muzea,

   - opatření k propagaci muzea,

   - plán činností a akcí na kalendářní rok,

   - další opatření směřující ke zlepšení stavu muzea,

   - správce muzea může přijímat a vyřazovat nabízené předměty pouze v  souladu se sbírkotvorným plánem     muzea schválený zastupitelstvem.

4)   Zodpovídá za řádnou a jednotnou elektronickou evidenci všech předmětů sbírkového fondu a za pravidelnou archivaci a aktualizaci elektronické evidence dle zákona 122/2000Sb.

5)   Neprodleně informuje písemně o závadách na zabezpečovacím zařízení starostu nebo místostarostu městyse.

6)   Správce muzea vypracuje vždy 1x ročně výroční zprávu muzea, a to nejpozději do 20. února následujícího roku. Výroční zpráva musí být schválena zastupitelstvem městyse na veřejném zasedání a vyvěšena na vývěsce městyse.

7)   Vede řádně vývěsku muzea a obměňuje ji minimálně 4x ročně.

 

§6

Muzejní rada

1)   Muzejní rada je neexekutivní, poradní a odborný orgán rady městyse Netvořice.

2)   Muzejní rada se skládá ze zastupitelů a členů Spolku Rodáků a přátel muzea v Netvořicích.

3)   Členem muzejní rady nemůže být pro konflikt zájmů a odpovědnosti  správce muzea.

4)   Muzejní radu navrhuje, schvaluje a odvolává rada městyse.

5)  Pomáhá správci s návrhy na pořádání výstav a jejich instalací a dále pomáhá správci muzea s účastí na grantech.

6)   Plní další činnosti, kterými ji během volebního období pověří rada městyse.

 

§8

Majetek a hospodaření

1)   Účetnictví muzea je součástí účetnictví městyse. Náklady a příjmy muzea jsou samostatně evidovány na podúčtu v účetnictví městyse jako samostatné středisko. Hospodaření je součástí městyse Netvořice a je vázáno na jeho rozpočet.

2)   Finančními zdroji příjmů muzea jsou:

      - prostředky z rozpočtu městyse,

     - sponzorské dary, které jsou dvojího charakteru,

       a) drobné, které mohou návštěvníci muzea přispívat přímo do kasičky umístěné u vchodu do muzea, po ukončení sezóny bude tato kasička otevřena správcem muzea, za přítomnosti starosty a účetní městyse,spočítána a obnos bude zaevidován,

       b) větší, které nebudou vloženy do kasičky a budou evidovány okamžitě,

     - příjmy ze vstupného,

     - příjmy z prodeje drobných upomínkových předmětů, případně publikací.

3)   Prodej či výměny ze sbírkového fondu schvaluje zastupitelstvo.

 

§8

Závěrečná ustanovení

1)   Tento statut je samostatnou přílohou organizačního řádu městyse     Netvořice.

2)   Změny statutu se provádějí vždy usnesením zastupitelstva městyse Netvořice.

__________________________________________________________________________________